รวมพลังขับเคลื่อน 3D PARTNERSHIP

หลักการและเหตุผล

ภูมิภาคอาเซียนได้ให้ความสำคัญในคุณภาพของทรัพยากรบุคคลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ กลุ่มอาชีวศึกษานับว่ามีความสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานในทุกสาขาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เพื่อช่วยลดปัญหาความไม่สอดคล้องของทักษะฝีมือในตำแหน่งงานที่สมัคร และช่วยกระตุ้นการจ้างงานที่มีคุณภาพในภูมิภาคนี้

ในปัจจุบัน ผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาระดับนานาชาติต่างมุ่งความสนใจปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นที่ต้องการต่อการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

งาน “ทีเว็ท คอนเน็กซ์ (TVET CONNEX) 2021” ถือเป็นเวทีนานาชาติเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา (Technology and Vocational Education and Training) เพื่อยกระดับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการศึกษาสายอาชีพให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงสภาวะการแข่งขันด้านแรงงานในอนาคต ซึ่งกิจกรรมปีนี้จะจัดขึ้นภายในธีม “รวมพลังขับเคลื่อน 3D Partnership (Dual System, Demand Driven and Skill Development)” โดยเน้นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากร และภาคอุตสาหกรรม

TVET Conference

การจัดสัมมนา และ Workshop เพื่อ Upskill, Reskill จากสถาบัน อาชีวศึกษา ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

3d conference banner
conference schedule

Special Show from MARA

โชว์พิเศษจากสถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการ

mara show

Live Technical Visit

การศึกษาดูงานด้านระบบอัตโนมัติและ

TVET showcase

การออกบู้ทนิทรรศการเพื่อจัดแสดงนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษา