Worlddidac Asia ได้รับเกียรติร่วมประชาสัมพันธ์งานการประชุมระดับนานาชาติด้านการศึกษา “ICE 2017”

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 (The International Congress on Education for the 21st Century: ICE 2017) พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Sufficiency Economy Philosophy for the Achievement of Sustainable Development Goals through Education” จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมี Dr Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนผู้บริหาร นักการศึกษา นักวิจัย ครู ผู้แทนจาก 39 ประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน  ในงานนี้ Worlddidac Asia ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานและสร้างเครือข่ายคุณครูและอาจารย์จากประเทศอาเซียนในครั้งนี้ด้วย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการประชุมในครั้งนี้คือ การได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของเอกอัครราชทูต ผู้บริหาร และผู้นำระดับสูง จากหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศพันธมิตร เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฯลฯ กว่า 39 ประเทศ

ทั้งนี้ จากการที่ได้เดินทางเยือนประเทศต่าง ๆ พบว่าคุณภาพการศึกษาไทยไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอื่น ๆ อีกทั้งเด็กที่เก่งที่สุดของไทยก็มีความสามารถไม่แพ้ใครในโลก แต่ประเทศไทยยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ “ช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน แต่เราต้องจับประเด็นและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพราะขณะนี้ทุกประเทศต่างพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษา หากไทยยังคงหยุดนิ่งอยู่กับที่ ในที่สุดการศึกษาไทยก็จะถอยหลัง การประชุมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมกันยกระดับการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในส่วนของประเทศไทยนั้น ได้ทำการวิเคราะห์ผลการสอบ PISA ของเด็กในประเทศ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้ตรงจุด โดยผลการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งพบว่า การศึกษาไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างมาก ระหว่างเด็กที่เข้าศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองกับสถานศึกษาในชนบท โดยประเทศไทยมีเด็กที่เก่งที่สุดเทียบเท่าประเทศชั้นนำของโลก ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จึงสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ ในขณะเดียวกันก็มีเด็กจำนวนมากที่คุณภาพการศึกษายังอยู่ในระดับล่าง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการต้องช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ PISA ของประเทศไทย ทำให้กระทรวงศึกษาธิการทราบว่าต้องให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาสถานศึกษาในกลุ่มใดหรือสังกัดใด และควรให้ช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สิ่งสำคัญอีกประการคือ การทำให้เด็กมี Mindset ที่ดี อาทิ การส่งเสริมให้เด็กมีความต้องการเรียนหนังสือ หรือเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กก่อนวัยเรียน เพราะการลงทุนในเด็กก่อนวัยเรียนเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาคิดว่าใครคือผู้ที่ควรได้รับประโยชน์สูงสุดของการศึกษาอย่างแท้จริง และการปฏิรูปการศึกษาควรให้ความสำคัญที่ใคร เพื่อทำให้การปฏิรูปการศึกษาเกิดผลอย่างจริงจัง มิเช่นนั้น การปฏิรูปการศึกษาก็จะเป็นแบบเดิมคือ การปฏิรูปเฉพาะโครงสร้าง และผลการปฏิรูปไม่ได้ไปถึงตัวเด็กจริง ๆ

สิ่งที่เราร่วมกันคิดและร่วมกันทำในตอนนี้ จะส่งผลกับการศึกษาในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เช่นเดียวกับสิงคโปร์ และฟินแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาในขณะนี้ เราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าในอดีตทั้งสองประเทศนี้ ดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาอย่างไร แต่หากเราไม่ดำเนินการอะไรเลย ความยั่งยืนด้านการศึกษาก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ จึงขอฝากให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านช่วยกันพิจารณาการพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยึดหลักความพอเพียงและความยั่งยืน ในการสร้างการศึกษาเพื่อชีวิต (Education for Life) ซึ่งจะช่วยให้เด็กใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้ต่อไป

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอด้วยว่า ปัจจุบันองค์การซีมีโอมีศูนย์ระดับภูมิภาคซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเฉพาะเรื่อง จำนวนทั้งสิ้น 19 ศูนย์ และ 1 ศูนย์เครือข่ายประสานงานด้านเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีสำนักงานตั้งกระจายอยู่ตามศูนย์ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ มาเลเซีย (4 ศูนย์) อินโดนีเซีย (6 ศูนย์) ฟิลิปปินส์ (3 ศูนย์) บรูไนดารุสซาลาม (1 ศูนย์) พม่า (1 ศูนย์) ไทย (3 ศูนย์ และ 1 ศูนย์เครือข่ายประสานงานด้านเวชศาสตร์เขตร้อน) และเวียดนาม (1 ศูนย์)

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอเพิ่ม 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ระดับภูมิภาคด้านสะเต็มศึกษา และศูนย์ระดับภูมิภาคด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ โดยเตรียมเสนอต่อที่ประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 49 ซึ่งประเทศอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2560 ต่อไป

อนึ่ง การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ แห่งศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศต่าง ๆ ทั้งใน และนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะได้เสวนาถึงบริบทปัจจุบันของการจัดการศึกษาในภูมิภาค พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งใน และนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และอภิปรายทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์ความแตกต่าง: การพัฒนากระบวนทัศน์การเรียนรู้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืน” (Making a Different: Shaping a New Learning Paradigm for a Sustainable Southeast Asia)

การประชุมดังกล่าวมีจุดเด่นคือ การนำเสนอนโยบาย และผลงานทางการศึกษา รวมทั้งตัวอย่างการเรียนการสอนที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกระบวนทัศน์การเรียนรู้ใหม่ที่สะท้อนการตอบสนองต่อความเป็นจริง และความต้องการของศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย 7 เรื่อง คือ

1) การศึกษาสำหรับครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2) การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาสำหรับผู้เรียนทุกระดับ

3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคผ่านทางสะเต็มศึกษา

4) การเรียนรู้แบบดิจิทัลในโลกไร้พรมแดน

5) การจัดการศึกษาในภาวะฉุกเฉินและบทบาทของชุมชนในโรงเรียน

6) การพัฒนาทักษะของผู้เรียนเพื่อให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและโลก

7) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการศึกษาและชุมชน

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ   (3 พค 2560)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *