Worlddidac Asia ร่วมประชาสัมพันธ์งานสร้าง Community ในงานประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ

Worlddidac Asia ่ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และร่วมสร้าง Community เครือข่ายอธิกาารบดีทั่วประเทศในวันการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560  วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ งานแสดงสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพฯ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 061-389-0969 หรือ lily@worlddidacasia.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *