หลักการและเหตุผล

ภูมิภาคอาเซียนได้ให้ความสำคัญในคุณภาพของทรัพยากรบุคคลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ กลุ่มอาชีวศึกษานับว่ามีความสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานในทุกสาขาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เพื่อช่วยลดปัญหาความไม่สอดคล้องของทักษะฝีมือในตำแหน่งงานที่สมัคร และช่วยกระตุ้นการจ้างงานที่มีคุณภาพในภูมิภาคนี้

ในปัจจุบัน ผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาระดับนานาชาติต่างมุ่งความสนใจจากเดิมในเรื่องการให้คนมีการศึกษา มาเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นที่ต้องการต่อการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

งาน “ทีเว็ท คอนเน็กซ์ (TVET CONNEX) 2020” ถือเป็นเวทีนานาชาติเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา (Technology and Vocational Education and Training) เพื่อยกระดับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการศึกษาสายอาชีพให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงสภาวะการแข่งขันด้านแรงงาน

รูปแบบการจัดงาน

งาน “ทีเว็ท คอนเน็กซ์ (TVET CONNEX) 2020” ประกอบด้วยการจัดสัมมนา (TVET Conference), การออกบู้ทนิทรรศการ (TVET showcase), การนัดหมายระหว่างองค์กรที่เข้าร่วมภายในงาน (one-2-one meeting) และงานเลี้ยงรับรอง (social networking) นักการศึกษา คณาจารย์ สถาบัน องค์กร และบริษัทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านอาชีวศึกษา โดยเน้นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน และภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

เงื่อนไขสำหรับส่วนแสดงพิเศษ บู้ทนิทรรศการขนาด 6 ตรม ตั้งแต่วันที่ 20-22 ตุลาคม 2563

  1. สถาบันอาชีวศึกษา ต้องนำแสดงผลงานดีเด่นด้านงานวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักศึกษา นักวิจัย มาเผยแพร่ในส่วนแสดงพิเศษนี้
  2. มอบหมายวิทยากร 1 ท่านมาบรรยายในงานเสวนา TVET CONNEX at the age of disruption: อนาคตอาชีวศึกษาในยุคดิสรับชั่น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่อังคารที่ 20 – วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
  3. ผู้จัดงานจะจัดเตรียม บู้ทมาตรฐาน 6 ตรม. ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 2.5 เมตร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกบู้ท หากแต่ละหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายหากต้องการสั่งเฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

คุณโนรีนา โทรศัพท์ 089-041-0423 | อีเมล์ : [email protected]