หลักการและเหตุผล

ภูมิภาคอาเซียนได้ให้ความสำคัญในคุณภาพของทรัพยากรบุคคลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ กลุ่มอาชีวศึกษานับว่ามีความสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานในทุกสาขาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เพื่อช่วยลดปัญหาความไม่สอดคล้องของทักษะฝีมือในตำแหน่งงานที่สมัคร และช่วยกระตุ้นการจ้างงานที่มีคุณภาพในภูมิภาคนี้

ในปัจจุบัน ผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาระดับนานาชาติต่างมุ่งความสนใจจากเดิมในเรื่องการให้คนมีการศึกษา มาเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นที่ต้องการต่อการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

งาน “ทีเว็ท คอนเน็กซ์ (TVET CONNEX) 2020” ถือเป็นเวทีนานาชาติเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา (Technology and Vocational Education and Training) เพื่อยกระดับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการศึกษาสายอาชีพให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงสภาวะการแข่งขันด้านแรงงาน

รูปแบบการจัดงาน

งาน “ทีเว็ท คอนเน็กซ์ (TVET CONNEX) 2020” ประกอบด้วยการจัดสัมมนา (TVET Conference), การออกบู้ทนิทรรศการ (TVET showcase), การนัดหมายระหว่างองค์กรที่เข้าร่วมภายในงาน (one-2-one meeting) และงานเลี้ยงรับรอง (social networking) นักการศึกษา คณาจารย์ สถาบัน องค์กร และบริษัทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านอาชีวศึกษา โดยเน้นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน และภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน