นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอเชีย ไดแด็ค จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวบนทุกเว็บไซท์ของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ รวมถึงสิทธิตามกฎหมายของท่าน ในฐานะลูกค้า คู่ค้า ผู้สนับสนุน ผู้มาติดต่อ ผู้ลงทะเบียน ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผุ้เข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการ ทีมงานอาสาสมัคร กับบริษัทฯ หรือผู้ที่บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากสิ่งพิมพ์ หรือเว็บไซท์ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ค้นคว้าไว้ (“ท่าน”) เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 (“กฎหมาย”)

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯเก็บรวมรวมใช้เปิดเผยและอาจโอนไปยังต่างประเทศรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อนามสกุล คำนำหน้าชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ลายมือชื่อ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งหน้าที่ การบันทึกเสียง รูปถ่าย การบันทึกภาพ
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ ข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 3. ข้อมูลชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
 4. ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชี และประเภทของบัญชี หมายเลขเครดิตการ์ด
 5. ข้อมูลอื่นๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทฯ เช่น ข้อมูลที่ปรากฏในสัญญา หรือเอกสารการลงทะเบียนต่างๆ
 6. ข้อมูลในเรื่องที่ท่านสนใจ และการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามที่ท่านได้เลือกไว้ รวมถึงการอนุญาตด้านกิจกรรมการตลาด 
 7. ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ผ่านช่องทางการสื่อสารและเว็บไซท์ที่บริษัทฯ ให้บริการ รวมถึงข้อมูลที่ได้มาจากคุ้กกี้ หรือเทคโนโลยีการติดตามผล
 8. ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านซึ่งบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และอาจโอนไปต่างประเทศ ได้แก่ ข้อมูลศาสนา และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ ซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจำตัว (เช่น เชื้อชาติและศาสนา) รวมถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็น

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อยู่ในประเภทต่อไปนี้

 • ลูกค้าในปัจจุบันและผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคตข้อมูลติดต่อของลูกค้าผู้รับบริการและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • ผู้ลงทะเบียน ผู้เข้าชมงาน ผู้จัดแสดง สปอนเซอร์ และผู้บรรยายที่กิจกรรม งานแสดงสินค้า การประชุม สัมมนาวิชาการ ของบริษัทฯ ทีมงานอาสาสมัคร
 • รายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดให้เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซท์สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่สาธารณะ
 • ข้อมูลติดต่อของผู้ให้บริการและคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท
 • การแลกเปลี่ยนนามบัตรการเข้าร่วมประชุมการเข้าทำสัญญากับบริษัทฯรวมถึงบริษัทฯอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านพันธมิตรของบริษัทฯ

3. ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้อย่างไรและเพราะเหตุใด

บริษัทฯจะเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยและอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) สำหรับการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ การตลาด และการบริหารจัดการ

หากท่านได้มีการสอบถามเกี่ยวกับหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้เพื่อการตอบกลับข้อซักถามนั้น หรือเพื่อนำไปใช้ ตามคำขอของท่าน ก่อนที่ท่านจะเข้าร่วมทำสัญญา หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ หากท่านได้มีการทำสัญญา และ/ หรือลงทะเบียนกับบริษัทฯบริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งรวมไปถึงรายละเอียดส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของท่านในการสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเพื่อการชำระเงินหรือชำระหนี้สินใดๆ

(2) สำหรับการรวบรวมข้อมูลวิจัย ความรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการให้คําปรึกษาของบริษัทฯ

หากข้อมูลส่วนบุคคลด้านอาชีพของท่านเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ และเปิดให้ใช้ได้อย่างอิสระ ผ่านทางแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานหรืออาชีพของท่าน ไดเรกทอรี่ ข่าวประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ หรือหากท่านให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ โดยอยู่ในขอบเขตการยินยอมโดยกฎหมาย บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เช่น การสมัครสมาชิก การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำการวิจัยเชิงลึก 

หากท่านได้มีการซักถามหรือติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อขอรับบริการด้านคำปรึกษา หรือการทำวิจัย/ การวิเคราะห์ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ชื่อนามสุกล สัญชาติ ประเทศ ตำแหน่งงาน ข้อมูลบริษัท ความร่วมมือทางวิชาการ ที่อยู่สำหรับติดต่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ ตอบข้อซักถามหรือเพื่อตอบสนองบริการด้านคำปรึกษา

(3) สำหรับการจัดกิจกรรม งานแสดงนิทรรศการ และการประชุมสัมมนาวิชาการ

หากท่านลงทะเบียนในกิจกรรมของเราในฐานะผู้จัดแสดงผู้บรรยายสปอนเซอร์ผู้เข้าร่วมชมงานผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการผู้สนับสนุนการจัดงานพันธมิตรคู่ค้าและทีมงานอาสาสมัคร

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้เพื่อติดต่อเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดกิจกรรม งานแสดงนิทรรศการ และการประชุมสัมมนาวิชาการ การชำระเงิน และการชำระหนี้ใด ๆ   บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาฐานข้อมูล ที่ช่วยให้เราประเมินข้อมูลของท่าน เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม และสนับสนุนการเข้าร่วมในกิจกรรมของเราต่อไป 

นอกจากนั้น รูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายในกิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาวิชาการ อาจมีรูปของผู้เข้าชมงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บรรยาย สปอนเซอร์ และผู้จัดแสดง และทีมงานอาสาสมัคร  ในกรณีที่เราได้ถ่ายภาพหรือวิดีโอในงานของเรา ซึ่งมีท่านอยู่ในรูปภาพหรือวิดีโอในฐานะผู้เข้าชมงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บรรยาย สปอนเซอร์ และผู้จัดแสดง และทีมงานอาสาสมัคร เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการยินยอมโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ รูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นจะถูกใช้สำหรับจุดประสงค์ด้านส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์

ในกรณีที่กิจกรรมและการจัดแสดงนิทรรศการใช้เทคโนโลยีการสแกนบัตรเข้างาน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน ณ จุดเข้าออกบางจุดเช่นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการห้องสัมมนาพื้นที่ทางเข้าและทางออกของพื้นที่อื่นๆในบริเวณกิจกรรมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการสแกนจะถูกใช้สำหรับการควบคุมการเข้าพื้นที่ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและการวิเคราะห์จากจำนวนผู้เข้าชมงานในแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นการพัฒนาประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาวิชาการ

ท่านยังสามารถให้ผู้จัดแสดงสินค้าสแกนบัตรเข้างานของท่านได้ เมื่อท่านทำเช่นนั้น ข้อมูลการติดต่อของท่านจะถูกแชร์กับผู้จัดแสดงที่เกี่ยวข้องและถูกใช้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ตามที่ท่านได้ยินยอมไว้กับกิจกรรมนั้น ๆ 

ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดกิจกรรมออนไลน์ และ/ หรือนิทรรศการเสมือนจริง (และ/ หรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบุคคลที่สามใด ๆ ที่ทำหน้าที่ในนามบริษัทฯ) บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้เมื่อลงทะเบียนสำหรับการสื่อสารกับท่านและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ และ/ หรือนิทรรศการเสมือนจริง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกแชร์กับ สปอนเซอร์และผู้จัดแสดง เพื่อช่วยให้พวกเขาเชื่อมต่อกับท่าน โดยอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมเมื่อท่านลงทะเบียนในกิจกรรมนั้น ๆ  

(4) สำหรับกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้ในการเชื่อมต่อกับกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เช่นการส่งข่าวประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมทางการตลาดที่จะทำให้ท่านทราบถึงข่าวสารการจัดกิจกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯที่ท่านอาจสนใจทั้งนี้ท่านสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิการยินยอมของท่านในการเลือกที่จะไม่เข้าร่วมรวมถึงสิทธิในการแก้ไขความยินยอมหรือความสนใจในด้านกิจกรรมต่างๆได้ตลอดเวลา

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่ครอบคลุมถึงบุคคลที่สามในกรณีที่บริษัทฯแบ่งปันรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและภายใต้ความยินยอมของท่าน

(5) สำหรับการจัดการลูกค้า และลูกค้าที่คาดหมายในอนาคต (รวมถึงการวิเคราะห์และการจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆซึ่งบริษัทฯได้มาซึ่งชอบด้วยกฎหมายโดยบุคคลที่สามหรือเป็นข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยอาจจะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นกับลูกค้าของเราและความพึงพอใจของพวกเขาและเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบซึ่งอาจรวมถึงการทำโปรไฟล์อัตโนมัติและเทคนิคการจัดการแคมเปญ

ข้อมูลอาจยังถูกใช้ในแคมเปญการโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น LinkedIn, Twitter, Instagram และ Facebook เพื่อให้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของบริษัทฯที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการ

(6) สำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์

บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าชมในแต่ละเซสชั่น หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านการติดตามทางเทคโนโลยีกับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่ว่าท่านจะลงชื่อเข้าใช้หรือไม่ เพื่อความเข้าใจการวิเคราะห์ประสบการณ์ทางออนไลน์ของท่านและกำหนดกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ท่านอาจสนใจ  

(7) สำหรับสถานภาพการเป็นสมาชิก และพื้นที่ของกลุ่มปิด

ท่านอาจเลือกที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับบริษัทฯซึ่งท่านสามารถเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและท่านอาจถูกติดต่อโดยสมาชิกท่านอื่นๆโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้

หากท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนบอร์ดสาธารณะหรือพื้นที่แชตของ Facebook หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือเว็บไซต์อื่นใดที่ใช้ข้อมูลของเว็บไซต์ของบริษัทฯข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสามารถถูกเก็บรวบรวมและใช้โดยใครก็ได้ที่เข้าไปดูบอร์ดหรือพื้นที่นั้นซึ่งอาจทำให้ท่านได้รับข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่นหรือจากกลุ่มอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมและความรับผิดชอบของบริษัทฯ

หากท่านมีส่วนร่วมกับบริษัทฯในพื้นที่แชตเพื่อการซักถามเราจะใช้ข้อมูลที่มีเพื่อช่วยแนะนำกิจกรรมผลิตภัณฑ์และบริการแก่ท่าน

(8) สำหรับข้อซักถาม

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ในหน้า Contact Us เพื่อตอบหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอหรือซักถามและบริษัทฯจะเพิ่มข้อมูลที่ได้รับลงในฐานข้อมูลลูกค้าทางด้านกิจกรรมทางการตลาด

(9) สำหรับการแจ้งข่าว

ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมเมื่อท่านสมัครรับ Newsletter จะถูกใช้เพื่อให้บริการและเพื่อเข้าใจพื้นฐานและความสนใจของท่านในการให้บริการ

ในการให้บริการ บริษัทจะรวบรวมสถิติว่าด้วยจำนวนการเปิดอีเมล การใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน รวมถึงการดาวน์โหลดข้อมูล เพื่อที่จะช่วยให้เราพัฒนาบริการการแจ้งข่าวที่ถูกรวบรวมและวิเคราะห์ในระดับผลสรุปเท่านั้น

บริษัทฯอาจใช้รายละเอียดการสมัครรับข่าวสารของท่านโดยความยินยอมของท่านเพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับบริการแจ้งข่าวท่านสามารถยกเลิกการติดตามเมื่อใดก็ได้โดยการใช้ลิงก์ที่ให้ในอีเมลของเรา

(10) สำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงมาตรการการต่อต้านการทุจรติ และการคัดกรองของบริษัทฯ 

บริษัทฯ และองค์กรอื่น ๆ อาจเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการฉ้อโกงตามที่กฎหมายกำหนด และกฎระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเวลาใดก็ตาม หากมีการให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้อง และมีการระบุหรือ สงสัยว่ามีการฉ้อโกง รายละเอียดอาจถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานป้องกันการฉ้อโกงและอาจถูกบันทึกโดยบริษัทฯ หรือหน่วยงานนั้นๆ

4. การเข้าถึงและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิการยินยอมของท่านในการเลือกที่จะไม่เข้าร่วมรวมถึงสิทธิในการแก้ไขความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยการติดต่อบริษัทฯทางช่องทางที่ให้ไว้บนเว็บไซท์

 • ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ รวบรวมไว้
 • ท่านสามารถเปลี่ยน แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ท่านสามารถแจ้งความกังวลใจของท่านที่บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ 

5. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ รับรู้ถึงความสำคัญของการปกป้องและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด   

บริษัทฯ ใช้มาตรการทั้งทางกายภาพและเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ หรือเปิดเผย 

ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลจะถูกเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยพร้อมทั้งการควบคุมบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมลูโดยการใช้กายภาพและอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ปฏิบัติงานของเราได้รับการอบรมการป้องกันข้อมูลและมีชุดของรายละเอียดนโยบายการป้องกันข้อมูลที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามเมื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯไม่สามารถรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปลอดภัยหากท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

เนื่องจากธรรมชาติของความเป็นสากลของธุรกิจของบริษัท อาจมีการโอนข้อมูล หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ปฎิบัติงาน และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามของบริษัทฯ จากสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของพวกเขาอาจไม่ครอบคลุมเท่าที่มีในภูมิภาคอื่นๆ เช่น สหภาพยุโรป  บริษัทฯ จัดให้มีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ และได้รับการปฎิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้    

คุ้กกี้

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซท์ของบริษัทฯคุ้กกี้อาจถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเราใช้คุ้กกี้เพื่อเข้าใจประสบการณ์ในการใช้เว็บไซท์ของท่านท่านสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุ้กกี้แต่หากท่านเลือกอย่างนั้นฟังก์ชั่นการใช้งานบางอย่างของเว็บไซท์อาจไม่สามาถใช้การได้

ลิงค์บุคคลที่สาม

บนเว็บไซท์ของบริษัทฯ มีลิงค์ไปยังบุคคลที่สาม บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบแนวปฏิบัติ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น และบริษัทฯ ไม่ยอมรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น

บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์บุคคลที่สามแต่ละเว็บไซต์เพื่อตัดสินใจการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6. การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯขออธิบายถึงวิธีและเหตุผลในการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

แชร์กับผู้ให้บริการ 

บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามที่ช่วยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการและบริหารจัดการให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงกลุ่มผู้จัดหาเทคโนโลยี IT และเทคโนโลยีการตลาด เว็บไซต์และผู้ให้บริการโฮสต์ข้อมูลที่รับส่งจดหมาย เซิร์ฟเวอร์โฆษณา ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และบริการทั่วไป คู่ค้า บริษัทบริการด้านสุขภาพและความปลอดภัยนอกสถานที่ ผู้จัดหาเครื่องมือการสื่อสาร ผู้ออกแบบ/ สร้าง/ ติดตั้งคูหา/ ซัพพลายเออร์ของสปอนเซอร์/ การตลาด/ PR และคู่ค้าที่ทำงานร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามหากจำเป็นสำหรับพวกเขาในการจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการของเราแก่ท่าน

แชร์กับองค์กรอื่น  

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับองค์กรคู่ค้าที่ไว้ใจเนื่องด้วยเหตุผลทางการตลาดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล ภายใต้การยินยอมของท่าน  

บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม หากท่านเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ และ/หรือนิทรรศการเสมือนจริงของบริษัทฯ และ/หรือเลือกที่จะอนุญาตให้สแกนบัตรเข้าชมงานของท่านโดยปกติแล้วท่านอาจเป็นฝ่ายเริ่มติดต่อกับองค์กรหรือบุคคลที่สามโดยการเข้าชมบู้ทจัดแสดงหรือเข้าชมผลิตภัณฑ์ของเขาเหล่านั้นและหลังจากนั้นบุคคลที่สามก็จะทำการติดต่อท่านกลับมาตามช่องทางที่ท่านให้ไว้หรือตามข้อมูลการสแกนบัตรเข้าชมงานของท่านในกรณีที่บริษัทฯจัดหาข้อมูลให้สปอนเซอร์หรือผู้จัดแสดงสินค้าโดยปกติแล้วบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

ในกรณีที่บริษัทฯต้องต่อรองการขายธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมดของเราแก่บุคคลที่สามและหากบุคคคลที่สามซื้อธุรกิจของเราหรือจัดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจบริษัทฯอาจต้องส่งข้อมูลของท่านบางส่วนหรือทั้งหมดแก่บุคคลที่สามหรือที่ปรึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบข้อมูลใดๆที่ถูกส่งต่อเพื่อการนี้แก่บุคคลที่สามจะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์เดิมตามที่ตั้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทฯอาจมีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐบริษัทฯจึงมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่ใช้อำนาจตามกฎหมายศาลหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานรัฐในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่หน่วยงานนั้นร้องขอเพื่อให้เป็นไปตามอำนาจการบังคับใช้กฎหมาย

(7) การเก็บรักษา และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามที่ระบุไว้ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฎิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากจำเป็นต้องปฎิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ถึงแม้ว่า ท่านขอยกเลิกการสื่อสารทางการตลาดกับเรา

บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ภายในบริษัทฯให้มีความปลอดภัย

(8) สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุ กล่าวคือ ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ สิทธิในการเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน (ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหากจำเป็น) รวมถึงขอให้บริษัทฯเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้สิทธิ์ในการขอให้บริษัทฯแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่เป็นปัจจุบันให้ถูกต้อง

นอกจากนี้ท่านมีสิทธิ์ในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่นตามที่ท่านสั่งรวมถึงสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทฯ อาจปฎิเสธการใช้สิทธิของท่านข้างต้นได้ตามที่กฎหมายกำหนด

หากท่านมีข้อสงสัย หรือประสงค์ในการใช้สิทธิของท่านข้างต้น ท่านสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำร้องขอให้สิทธิของท่านได้ที่ อีเมล exhibit@worlddidacasia.com บริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

(9) ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ หรือต้องการขอให้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อมายัง exhibit@worlddidacasia.com หรือช่องทางที่ให้ไว้บนเว็บไซท์ของบริษัทฯ

(10) การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่มีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งประกาศนโยบายผ่านทางเว็บไซท์ของบริษัทฯ www.worlddidacasia.com ทั้งนี้  บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจเกิดขึ้นเป็นระยะๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563