การศึกษาในยุคดิสรับชั่น

เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม-ระบบการศึกษาของภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน เกิดจากPower of Shared Knowledgeไม่ใช่Power of Knowledgeดังเช่นในยุคที่ผ่านมา โดยในยุคศตวรรษที่21การได้มาซึ่งความรู้นั ้นไม่เพียงพอสิ่งที่ส าคัญควบคู่กันไป ก็คือ การสร้างทักษะในองค์ความรู้นั ้นเพื่อให้ทันกับโลกของการแข่งขันที่ท้าทายมากขึ ้นบวกกับการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ“การเรียนรู้ตลอดชีวิต”จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งยวดไม่เพียงแค่ส าหรับผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ และนักการศึกษา แต่ส าหรับอนาคตของเด็กๆที่จะเติบโตขึ ้นมาในวันข้างหน้า

วันนี้ เมื่อดิจิทัลเปลี่ยนโลก ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการศึกษาก็ถูก disrupt ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราต้องผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนของระบบการศึกษา เปลี่ยนจากการจัดการศึกษาซึ่งสร้างผู้คนให้ออกมาเหมือนๆกัน เป็นการสร้างโมเดลใหม่ ในแบบที่ผู้คนต้องพัฒนาหาคำตอบด้วยตัวเอง แต่จะได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยภายนอก ตามแผนการสอนที่จัดมาเฉพาะบุคคล

ทีมงานเวิลด์ไดแด็ค เอเซีย ขอเชิญท่าน มีส่วนร่วมในการสร้างความแตกต่างให้กับวงการการศึกษาในยุคดิสรับชั่นนี้!

2019 Speakers

Dr. Khunying Kalaya Sophonpanich

Abhisit Vejjajiva

Prof. Dr. mult. Wassilios E. Fthenakis

Dr. Carrie Yau

Dr. Sukich Udindu

Makke Leppanen

Dr. Steven McKee

Jenni Vartiainen

Dr. Pongsakorn Saipetch

Kritsachai Somsaman

Mr. Edwin Ching

Mr. Dhruv Patel FRIM

Nalin Tutiyaphuengprasert

Peter Marc Magsalin

Michael P Belgica

Sudath Liyanage

Chalermchai Watkhaolam

Pichawadee Kittipanyangam

Suthep Tengpagit

Dr. Edward Chang

Kulabut Thananthong

Sari Hurme-Mehtälä

Anna Korpi

Assoc. Prof. Dr. Surapon Boonlue

Asst. Prof. Dr. Komkrit Chomsuwan

Asst. Prof. Dr. Sakol Teeravarunyou

Danny Gauch

Dr. Boorapatis Ploysuwan

Dr. Neil Balba

Dr. Vorasuang Duangchinda

Dr. Chadjane Thaithae

Ichiro Miyazawa