Worlddidac Asia ได้รับเกียรติร่วมประชาสัมพันธ์งานการประชุมระดับนานาชาติด้านการศึกษา “ICE 2017”

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 (The International Congress on Education for the 21st Century: ICE 2017) พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Sufficiency Economy Philosophy for the Achievement of Sustainable Development Goals through Education” จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมี Dr Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนผู้บริหาร นักการศึกษา นักวิจัย ครู ผู้แทนจาก 39 ประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน  ในงานนี้ Worlddidac Asia ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานและสร้างเครือข่ายคุณครูและอาจารย์จากประเทศอาเซียนในครั้งนี้ด้วย Read more

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำความเข้าใจกับศึกษาธิการศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. ผู้อำนวยการ สช. จังหวัด เกี่ยวกับกรอบแนวทางโครงสร้างการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ทำให้บุลากรรู้สึกรู้สึกกังวล จึงต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเห็นถึงความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง ให้บุคลากรในกระทรวงและหน่วยงานเข้าใจถึงการมี ศธภ.และศธจ.และสาธารณชนเห็นประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน

Read more

Worlddidac Asia ได้รับเกียรติร่วมประชาสัมพันธ์งานในพิธีเปิดโครงการ “คุรุราชัน ครูของแผ่นดิน”

ศธ.เปิดคุรุราชันพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเปิดโครงการ คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โดยม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงเสด็จ ณ พื้นที่ต่างๆในผืนแผ่นดินไทยด้วยพระองค์เอง ทรงสังเคราะห์ข้อมูลด้วยพระปรีชาสามารถ ทำให้พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยได้ชัดเจน และทรงสอน ทรงชี้แนะ และทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง จึงทรงเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ ผู้นำประชาชาวไทย พระคุณลักษณะแห่งความเป็นครูของพระองค์มีครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งความรอบรู้ ความใฝ่รู้ ความใจกว้าง การใช้ภาษาและการสื่อสาร การสอน การค้นคว้าวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม และการพัฒนา ด้วยพระบรมราชานุกูลต่อวงการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูอย่างหาที่สุดมิได้นี้เอง จึงทรงเป็น “ครุราชันย์” ทรงเป็นแบบอย่างของครูและพสกนิกรโดยแท้.

ในโอกาสเดียวกันนี้  งาน Worlddidac Asia ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานและสร้างเครือข่าย Community ร่วมกับคุณครูและอาจารย์ในครั้งนี้ด้วย

ที่มา INN

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถา เรื่อง “กระบวนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี” ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “คนดีเมืองสกล”

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถา เรื่อง “กระบวนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี” ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “คนดีเมืองสกล” จัดโดยชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล (ชสส.) เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมีงานวิจัยพบว่าการลงทุนในเด็กเล็ก คือ การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด อีกทั้งยังพบว่าเด็กที่โตมาดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ติดยา นิสัยไม่ดี และพูดจาหยาบคาย ซึ่งนิสัยเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกสร้างมาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็ก โดยค่อย ๆ สั่งสมมา ดังนั้น พ่อแม่จึงต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็ก ๆ หรือตอนที่ลูกอยู่ในช่วงปฐมวัย เพราะวัยนี้เด็กจะมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งจะเป็นความรู้สึกที่เด็กสัมผัสได้ถึงความรัก ความดี และความไม่ดี แต่หากไม่สอนลูกตั้งแต่ยังเป็นเด็ก พอโตไปก็จะยิ่งสอนไม่ได้

Read more

Worlddidac Asia ร่วมประชาสัมพันธ์งานสร้าง Community ในงานประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ

Worlddidac Asia ่ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และร่วมสร้าง Community เครือข่ายอธิกาารบดีทั่วประเทศในวันการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560  วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ งานแสดงสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพฯ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 061-389-0969 หรือ lily@worlddidacasia.com

ด่วน! เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา ” 60 Minutes Future Talk อนาคตอาชีวศึกษาไทยในยุคประชาคมอาเซียน กับ 5 มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวศึกษาต้องทำปีนี้”

 

เชิญชวนคุณครูอาจารย์และท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา ” 60 Minutes Future Talk อนาคตอาชีวศึกษาไทยในยุคประชาคมอาเซียน กับ 5 มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวศึกษาต้องทำปีนี้” พบกับมาตรการแรก ” สื่อดิจิตอลและไอทีกับการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0″ โดยวิทยากรรับเชิญ ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT จากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในวันที่ 22 กพ เริ่มลงทะเบียน เวลา 13:30-16:00 น.

ด่วน! รับสมัครจำนวน 50 ที่นั่งเท่านั้น! ร่วมลงทะเบียนได้ที่หน้าเฟสบุค แฟนเพจที่นี่ https://www.facebook.com/worlddidacasiapage หรือ inbox มาที่เพจนี้ได้เลย! ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณสุกัญญา หรือ คุณลิลลี่ 089-868-1749, 061-389-0969.

 

ทำไมโรงเรียนที่ดีที่สุดของสิงคโปร์จึงเลิกสนใจเรื่องการให้เกรด

สิงคโปร์ ประเทศที่มีเด็กนักเรียนเรียนเก่งที่สุดติดอันดับโลก นักเรียนของประเทศนี้ครองแชมป์ครองแชมป์อันดับหนึ่งของโลกในผลสอบ PISA และคว้าแชมป์การสอบแข่งขันระดับโลกหลายต่อหลายครั้ง

แม้ว่าเด็กสิงคโปร์จะทุ่มเทให้กับการเรียนมาก แต่ส่วนใหญ่ก็มาจากการผลักดันของพ่อแม่ สิงคโปร์มักได้รับการกล่าวขานว่า กดดันเด็ก ๆ ให้หมกมุ่นอยู่กับการเรียนในห้องเรียนเพื่อแข่งขันกับคนอื่น

แม้จะเรียนเก่งแค่ไหน แต่จากการสำรวจของบริษัทธุรกิจกว่า 100 แห่งในสิงคโปร์พบว่า นักเรียนสิงคโปร์มีทักษะทางเทคนิคที่ดี แต่ในด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมนั้นแย่กว่าประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน บริษัทราว ๆ 1 ใน 3 บ่นว่าคนสิงคโปร์ไม่กล้าหาญที่จะเสี่ยง และไม่มีจิตวิญญาณของความป็นนักวิชาการ โดยเฉลี่ยต่ำกว่าคนจากประเทศอื่นๆ ในอาเซียนถึง 25%

Read more

มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ปีการศึกษา 2560 รวม 83 ทุน

มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ปีการศึกษา 2560 แก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำทั้งของรัฐและเอกชน รวม 83 ทุนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เว้นแต่นักเรียนผู้ได้รับทุนนั้น มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง หรือมีคะแนนเฉลี่ยรวมตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า 2.50 หรือลาออกก่อนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) กรณีใดกรณีหนึ่งมูลนิธิฯ จะงดการให้ทุนทันที
2. ทุนการศึกษาที่จะให้ในปีการศึกษา 2560 ให้จังหวัดละ 1 ทุน ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เพิ่มอีก 2 ทุน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2)จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 5 อำเภอ ในจังหวัดสงขลาคือ อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ สะเดาและอำเภอนาทวี ให้เพิ่มอีก จังหวัดละ 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 83 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท
Read more

ระดมอาเซียนร่างมาตรฐานวิชาชีพครู

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการคุรุสภา และจัดทำร่างมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน ว่าที่ประชุมหารือเรื่องการจัดทำร่างมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าว ร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน ในเดือน เม.ย.60 นี้ อย่างไรก็ตาม ตนได้มอบกรอบแนวคิดให้ คณะกรรมการคุรุสภา เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกับวิเคราะห์ กรอบมาตรฐานวิชาชีพครูของไทย ซึ่งมีมากถึง 11 มาตรฐาน ประกอบด้วย ความเป็นครู, ปรัชญาการศึกษา, ภาษาและวัฒนธรรม, จิตวิทยาสำหรับครู, หลักสูตร, การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน, การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้, นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา, การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้, การประกันคุณภาพการศึกษา และคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยขอให้พิจารณาร่วมกันว่า มาตรฐานฯ ของไทยมีมากเกินไปหรือไม่ และสามารถวัดทักษะการสอน ซึ่งเป็นสมรรถนะที่สำคัญครูได้มากน้อยแค่ไหน รวมให้ไปดูบริบทของไทยว่า จะทำอย่างไรให้มาตรฐานวิชาชีพครูของเรา มีความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูของอาเซียน
Read more

เล็งเปิดโรงเรียนการบินเอกชนใหญ่สุดในโลกที่โคราช ตั้งเป้าผลิตนักบินป้อนตลาดโลก

บ.บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (BAC) ทุ่มงบกว่า 1,500 ล้านบาท เตรียมเปิดโรงเรียนการบินเอกชนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่โคราช ตั้งเป้าผลิตนักบินในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย

วันนี้ (19 ม.ค.60) ที่ห้องประชุมอินทนากรวิวัฒน์ ชั้น 4 หอการค้า จ.นครราชสีมา ถ.สุรนารายณ์ อ.เมืองนครราชสีมา นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชษฏ์ ประธานหอการค้า จ.นครราชสีมา และ นาวาอากาศโท ปิยะ ตรีกาลนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (BAC) ได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 1,500 ล้านบาท เพื่อเปิดโรงเรียนการบินเอกชนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทย ที่ จ.นครราชสีมา โดยมีคณะกรรมการหอการค้า จ.นครราชสีมา และสื่อมวลชนทุกแขนงให้ความสนใจเข้ารับฟังอย่างพร้อมเพรียง

Read more