TVET Connex

นโยบายสำคัญของประเทศได้เริ่มขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ไทยแลนด์ 4.0 กลายเป็นคำติดปากในทุกวงการ   การศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลงสู่การศึกษา 4.0   เป็นการเปลี่ยนไปสู่ยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการอาชีวศึกษาได้ถูกจัดอันดับความสำคัญอย่างมากในนโยบายนี้   เนื่องจากเป็นรากฐานของการนำไปสู่การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ   เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 หรือที่เรียกกันว่าอุตสาหกรรม 4.0

ขอเรียนเชิญครู อาจารย์ และบุคลากรในแวดวงอาชีวศึกษา มาพบกับสื่อการเรียนการสอนใหม่จากนานาประเทศ สัมมนาอาชีวะ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ ภายในงานระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา

ปฎิรูปอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 | 11.00 – 12.00 .

เอเชีย ไดแด็ค ฟอรั่ม เธียเตอร์

วันนี้อาชีวศึกษาได้เข้าสู่ยุค

4.0 ยุคสมัยที่คนอาชีวศึกษายุคใหม่ในแต่ละสาขาถูกสร้างให้พร้อมสำหรับสังคมดิจิทัล   ชาญฉลาดในการใช้เทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่แก้ปัญหาให้กับหน่วยงาน สื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความหมาย ทำงานร่วมกับองค์กรและสถานประกอบการได้อย่างกลมกลืน   เป็นกำลังคนที่ทรงคุณค่าและพร้อมจะพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Dr. Carrie Yau

Dr. Carrie Yau

Zeki-Aydan

Zeki Aydan

Dr-Steven-McKee

Dr. Steve McKee