STEM Connex

หลังจากการวิจัยเป็นเวลาหลายปีนักจิตวิทยามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด แครอล เอส. ดเว็กได้ค้นพบวิธีที่สามารถพัฒนาความมุ่งมั่นและความเพียรในตัวนักเรียน โดยการปลูกฝัง “กรอบความคิดแบบเติบโต” ที่ทำให้พวกเขาเห็นความท้าทาย หรือความผิดพลาด เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ โชคดีที่มีวิชาหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ประเภทนี้ได้อย่างเต็มที่ นั่นคือ วิชาสะเต็มศึกษา (STEM)

ในห้องเรียน การใช้กรอบความคิดแบบเติบโต จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างมาก ตัวอย่างเช่น นักเรียนจำนวนมากรู้สึกผิดหวังเมื่อสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้ผล ในขณะที่นักเรียนที่มีกรอบความคิดตายตัวอาจตัดสินใจที่จะยอมแพ้ คุณครูสามารถจำลองกรอบความคิดแบบเติบโตได้ โดยถามคำถามที่ช่วยให้นักเรียนเห็นโอกาสในความผิดพลาด คำถามเช่น “ทำไมสิ่งนี้ถึงไม่ได้ผล” และ “เราจะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้นในครั้งต่อไปได้อย่างไร” คำถามเหล่านี้ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนประสบการณ์เชิงลบให้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้

มาร่วมสร้างแบบจำลอง “กรอบความคิดแบบเติบโต” โดยใช้พื้นฐานของสะเต็มศึกษา (STEM) ในห้องเรียนที่เป็นของเราเองจากประสบการณ์ตรงของครูดีเด่นด้านสะเต็มศึกษา

stem connex
stem connex 2

ADRC Robot competition

adrc poster
labdisc-science-poster