เราสามารถช่วยให้นักเรียนของเรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นได้อย่างไร

นิทรรศการสื่อการสอนใหม่ เวิร์ลไดแด็ค เอเซีย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเน้นความสำคัญของการสร้างเครือข่าย และการแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีที่สุด เราตระหนักดีว่า การใช้สื่อสะเต็มศึกษา มาเสริมในการเรียนการสอนมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนได้อย่างรอบคอบ และมีความถูกต้องในมิติที่กว้างขึ้น อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี

ด้วยการสนับสนุนของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) โครงการ STEM CONNEX ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างเครือข่ายด้านสะเต็มศึกษา แก่คณาจารย์ และนักการศึกษาระดับประถม และมัธยมศึกษา เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นถึงความสำคัญของสะเต็มศึกษาต่อการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลของเด็กนักเรียน เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต

ร่วมสร้างแรงบันดาลใจจากการเข้ารับการอบรมการสอนสะเต็มจากประสบการณ์จริงของครู STEM ดีเด่น (STEM CONNEX Workshop)

stem connex poster

พบกับการจัดการเรียนการสอนแบบสนุก เข้าใจง่าย โดยใช้เทคนิคสะเต็มศึกษาจากศูนย์สะเต็มศึกษา และโรงเรียนดีเด่นด้านสะเต็ม

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

โรงเรียนศึกษานารี

สอบถามเพิ่มเติมที่ Line ID: @WDDA หรือ อีเมล์ [email protected] หรือ [email protected]