ดิจิทัล คอนเน็กซ์ – เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

การพัฒนาคนเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อสร้างคนยุคใหม่ให้มีวิสัยทัศน์ แบบแผน และมีคุณภาพเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของนวัตกรรมสื่อการศึกษาที่ได้นำมาสู่การต่อยอดในชั้นเรียน หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ ห้องเรียนอัจฉริยะ (smart classroom) คือรูปแบบของการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลเป็นสื่อการศึกษา ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากต่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ห้องเรียนอัจฉริยะสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้มากขึ้น และสามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในแบบเฉพาะของแต่ละคนได้

digital connex poster
Digital Connex
Digital Connex