LORU Games (เกมเพื่อการศึกษา)

Visit Website: www.lorugames.com

Visit Facebook Page: www.facebook.com/lorugames

LORU Games เป็นเครื่องมือการสอนที่ช่วยให้การทำงานของครูง่ายขึ้น และช่วยให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ครูสามารถสร้างคำถามได้เอง หรือนำเข้าจากแพลตฟอร์มอื่นวิชาใดก็ได้ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษา เป็นต้น คำถามที่สร้างจะปรากฎ ในเกมของนักเรียน ใช้งานง่ายสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google นักเรียนจะเข้าถึงเกมโดยได้รับรหัส จากครู สามารถทดลองใช้ได้และระหว่างการทดลองใช้สามารถติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ จาก Portal ได้ฟรี สามารถดูผลจากแบบฝึกหัดที่นักเรียนแต่ละคนทำได้ว่าเข้าใจมากน้อยเพียงใด เพื่อสามารถพัฒนาความรู้ให้นักเรียนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูล